Privacy beleid

privacyIeder die lid wordt van Sugar & Spice deelt persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat hiermee zorgvuldig wordt omgegaan. Hier wordt beschreven op welke wijze dit gebeurt en welke rechten de leden hebben.

 

Inschrijfformulier/ledenlijst

De leden verstrekken door middel van het inschrijfformulier de volgende persoonsgegevens voor de genoemde doeleinden:

  • (Voor)naam voor de verdere verwerking van de gegevens
  • Adres voor de inning van contributie en het bezorgen van een attentie bij lief en leed
  • Geboortedatum om inzicht te hebben in de leeftijdsopbouw van het koor en voor het sturen van een verjaardagskaartje
  • Emailadres voor het versturen van informatie en verdere communicatie. Berichten naar alle koorleden worden steeds verstuurd onder bcc
  • Telefoonnummer om snel alle leden te kunnen bereiken
  • Zangervaring essentiële informatie voor de dirigent
  • Handtekening hiermee verbindt het koorlid zich aan het koor zoals omschreven in huishoudelijk reglement en statuten en hiermee gaat het koorlid ook akkoord met het gebruik van zijn of haar gegevens
  • Datum ondertekening vastlegging van de aanvang en daarmee bepaling van de duur van het lidmaatschap

Van ieder koorlid wordt bovendien (in de ledenlijst) aantekening gehouden tot welke stemgroep hij of zij behoort. De dirigent kan hierdoor toezicht houden op een evenwichtige stemverdeling binnen het koor.

De inschrijfformulieren worden door de secretaris op een afgesloten plaats bewaard. De gegevens worden door de secretaris in de ledenlijst verwerkt en bewaard op een goed beveiligde computer. Hiervan wordt een back-up gemaakt die bewaard wordt in de cloud. Bovendien wordt de ledenlijst in drop-box bewaard ter raadpleging door de bestuursleden.

 

Overige vastleggingen

De penningmeester houdt per koorlid een overzicht van de betalingen bij. Deze bewaart hij op goed beveiligde wijze.

Van de aanwezigheid bij repetities wordt aantekening gehouden. De registratie vindt op papier plaats. De aantekeningen worden zorgvuldig door een bestuurslid bewaard en regelmatig met dirigent en bestuur besproken om leden te kunnen aanspreken op hun geringe deelname.

 

Website

Sugar & Space beschikt over een website. Op de website staan, voor ieder die contact op wil nemen inzake Sugar & Spice, de contactgegevens van bestuursleden vermeld.

Door middel van een wachtwoord kunnen koorleden bovendien gegevens inzien die afgeschermd zijn voor derden. De persoonsgegevens die raadpleegbaar zijn, zijn dezelfde gegevens als de gegevens die vermeld staan op de ledenlijst.

Op de website worden foto’s en films van optredens geplaatst. Een koorlid heeft het recht om plaatsing van foto’s en films te voorkomen of te laten verwijderen.

 

Foto- en filmmateriaal

Sugar & Spice heeft een open en besloten Facebookpagina. Op de besloten pagina worden foto’s en films van optredens geplaatst. Verdere openbaarmaking hiervan vindt niet plaats wanneer het koorlid aangeeft dat hij of zij dat niet wenst.

 

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Een uitzondering hierop vormt de verstrekking van naam en adres van de koorleden aan de gemeente ten behoeve van de subsidieaanvraag.

 

Recht op inzage en verwijdering

Ieder koorlid heeft het recht op inzage in zijn of haar persoonsgegevens. Bovendien heeft het koorlid het recht zijn of haar gegevens te laten verwijderen. Het bestuur beslist in dat geval of het lidmaatschap kan blijven voortbestaan.

 

Bewaartermijn

Bij opzegging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens bewaard, bijvoorbeeld voor een reünie. Een ex-lid kan de vereniging altijd verzoeken zijn of haar gegevens uit het ledenbestand te verwijderen.